Majstor Ananda — Majstor-sljedeće-razine

Majstor Ananda je Učitelj-mistik, koji od 1987. radi s izabranim užim krugom aspiranata-participanata, a šire se eksponira samo preko datih Materijala. Majstorovo Učenje definira misticizam kao metodu spoznaje putem otvaranja komunikacije s dušom.

Za bolje prepoznavanje impulsa duše, preporučuju se specifične fizičke discipline, meditacija, te obrazovanje i kultiviranje uma, koje aspirant primjenjuje u svrhu Iskustva duše – što adeptu postaje i sviješću pojmljivo.

Nastojanje, koje vodi Kompletiranju, je jedna od temeljnih ideja Majstorovog učenja. Definirano je kao trostruki napor – kontinuirano zalaganje za Sebe, za Društvo i za Izvor. U Majstorovoj poduci i Materijalima nalazimo smjernice za današnje aspirante, kao i optimalne metode za rafiniranje i integriranje aspekata ljudskog bića.

Majstor Ananda smatra da su se ljudi danas toliko odvojili od Konteksta da više ne shvaćaju što im je svrha bivanja na zemlji. Teško im je prihvatiti ideju da postoji Makro-plan ili nebeska matrica, koja bi se trebala odražavati na Mikro-planu, u ljudskom življenju. Bez poznavanja tog Konteksta, ljudi nisu u stanju razlikovati prioritete od potreba, zamjenjuju jedne za druge, pa postaju sve više zarobljeni u materijalnosti ili sve izgubljeniji u krivo shvaćenoj duhovnosti.

Zahvaljujući poduci Majstora Anande, i u skladu s teorijom Nastojanja, Shifu Damir je formulirao Anan-Do metodu poduke, koja je neophodna za ispravno razumijevanje Konteksta i osmišljavanje vlastitog življenja.